Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Pliki do pobrania

logotypy, wydawnictwa, wnioski, oświadczenia, sprawozdania

Promocja:

Lubelskie – Smakuj Życie! :

Kto może złożyć Wniosek ?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna, prowadząca działalność odpłatną lub gospodarczą oraz której cele statutowe zakładają prowadzenie działań promocyjnych, firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek);
 • Wnioski promocyjne przesłane przez organizatorów, których cele i zadania statutowe nie przewidują prowadzenia działalności promocyjnej lub reklamowej lub ich zawartość merytoryczna nie ma charakteru promocyjnego nie mogą być dalej procedowane;
 • UMWL nie może finansować realizacji zadań usługi promocji województwa, w przypadku kiedy Organizatorem wydarzenia jest jednostka samorządu terytorialnego.

Procedura

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje poprzez złożenie wniosku promocyjnego (do pobrania poniżej) Wniosek promocyjny celem wstępnej weryfikacji można przesłać na adres mailowy promocja@lubelskie.pl, a następnie wypełniony i podpisany oryginał wniosku wraz załącznikami za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin;
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie jedynego organizatora wydarzenia 
 2. statut, regulamin, umowa spółki w zakresie działalności Wnioskodawcy, oświadczenie o nadania nr NIP, dokument wskazujący umocowanie do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w tym w zakresie spraw majątkowych (KRS lub inne w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy);
 • Oferty promocyjne należy podpisać w wyznaczonych miejscach, a dokumenty potwierdzające umocowanie prawne jednostki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem;

  WNIOSKI BEZ WW. ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 • Wniosek należy dostarczyć do UMWL w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie tj. nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Jak będzie wyglądać współpraca?

 • Po otrzymaniu i rozpatrzeniu wniosku pracownicy UMWL przekażą informację odnośnie udziału Województwa Lubelskiego w przedstawionej ofercie promocji województwa,
  w przypadku pozytywnej oceny powiadomią o kwocie przeznaczonej na promocję;
 • Przy rozpoczęciu współpracy promocyjnej, Wnioskodawca otrzymuje pakiet świadczeń promocyjnych lub zadania zawarte w informacji po decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, które bezwzględnie należy zrealizować w ustalonym terminie oraz udokumentować ich realizację;
 • Rozliczenie usługi promocji nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu wydarzenia poprzez dostarczenie sprawozdania – wzór do pobrania na stronie www.promocja.lubelskie.pl, dokumentacji zdjęciowej, filmowej i graficznej oraz dokumentu finansowego (faktura/ rachunek/ nota księgowa).

Do pobrania:

Lubelskie – Smakuj Życie!/ Z dumą wpieramy sport:

Kto może złożyć Wniosek ?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna, prowadząca działalność odpłatną lub gospodarczą oraz której cele statutowe zakładają prowadzenie działań promocyjnych, firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek);
 • Wnioski promocyjne przesłane przez organizatorów, których cele i zadania statutowe nie przewidują prowadzenia działalności promocyjnej lub reklamowej lub ich zawartość merytoryczna nie ma charakteru promocyjnego nie mogą być dalej procedowane;
 • UMWL nie może finansować realizacji zadań usługi promocji województwa, w przypadku kiedy Organizatorem wydarzenia jest jednostka samorządu terytorialnego.

Procedura

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje poprzez złożenie wniosku promocyjnego (do pobrania poniżej) Wniosek promocyjny celem wstępnej weryfikacji można przesłać na adres mailowy promocja@lubelskie.pl, a następnie wypełniony i podpisany oryginał wniosku wraz załącznikami za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin;
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie jedynego organizatora wydarzenia 
 2. statut, regulamin, umowa spółki w zakresie działalności Wnioskodawcy, oświadczenie o nadania nr NIP, dokument wskazujący umocowanie do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w tym w zakresie spraw majątkowych (KRS lub inne w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy);
 • Oferty promocyjne należy podpisać w wyznaczonych miejscach, a dokumenty potwierdzające umocowanie prawne jednostki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem;

  WNIOSKI BEZ WW. ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 • Wniosek należy dostarczyć do UMWL w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie tj. nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Jak będzie wyglądać współpraca?

 • Po otrzymaniu i rozpatrzeniu wniosku pracownicy UMWL przekażą informację odnośnie udziału Województwa Lubelskiego w przedstawionej ofercie promocji województwa,
  w przypadku pozytywnej oceny powiadomią o kwocie przeznaczonej na promocję;
 • Przy rozpoczęciu współpracy promocyjnej, Wnioskodawca otrzymuje pakiet świadczeń promocyjnych lub zadania zawarte w informacji po decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, które bezwzględnie należy zrealizować w ustalonym terminie oraz udokumentować ich realizację;
 • Rozliczenie usługi promocji nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu wydarzenia poprzez dostarczenie sprawozdania – wzór do pobrania na stronie www.promocja.lubelskie.pl, dokumentacji zdjęciowej, filmowej i graficznej oraz dokumentu finansowego (faktura/ rachunek/ nota księgowa).

Jakie inicjatywy wpisują się w program „Lubelskie. Smakuj życie!”/ Z dumą wpieramy sport?

 • Rozgrywki wszelkich dyscyplin sportowych;
 • Rajdy/ wyścigi/ biegi/ maratony;
 • Uroczyste memoriały sportowców, którzy wpłynęli na rozwój danej dyscypliny w regionie;
 • Turnieje wszelkich dyscyplin sportowych;
 • Wydarzenia rocznicowe związane z klubami sportowymi oraz znanymi osobistościami w sporcie.
Do pobrania:

Logotypy „Z dumą wspieramy sport” zostaną przekazane przez pracownika prowadzącego sprawę.

Warto być Polakiem :

Cele programu:

 • Pielęgnowanie polskości
 • Ochrona narodowego dziedzictwa
 • Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 • Przywołanie postaci godnych do naśladowania
 • Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
 • Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

Kto może wziąć udział?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna, prowadząca działalność odpłatną lub gospodarczą oraz której cele statutowe zakładają prowadzenie działań promocyjnych, firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek);
 • Wnioski promocyjne przesłane przez organizatorów, których cele i zadania statutowe nie przewidują prowadzenia działalności promocyjnej lub reklamowej lub ich zawartość merytoryczna nie ma charakteru promocyjnego nie mogą być dalej procedowane;
 • UMWL nie może finansować realizacji zadań usługi promocji województwa, w przypadku kiedy Organizatorem wydarzenia jest jednostka samorządu terytorialnego.

W jaki sposób można wziąć udział w programie?

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje udziału w akcji „Warto być Polakiem” poprzez złożenie wniosku promocyjnego, który znajduje się poniżej;
 • Wniosek promocyjny celem wstępnej weryfikacji można przesłać na adres mailowy promocja@lubelskie.pl, a następnie wypełniony i podpisany oryginał wniosku wraz załącznikami za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie jedynego organizatora wydarzenia;
 2. statut, regulamin, umowa spółki w zakresie działalności Wnioskodawcy, oświadczenie o nadania nr NIP, dokument wskazujący umocowanie do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w tym w zakresie spraw majątkowych (KRS lub inne w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy);
 • Oferty promocyjne należy podpisać w wyznaczonych miejscach, a dokumenty potwierdzające umocowanie prawne jednostki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem;

WNIOSKI BEZ WW. ZAŁĄCZNIKÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 • Wniosek należy dostarczyć do UMWL w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie tj. nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Jak będzie wyglądać współpraca, jeśli wydarzenie zakwalifikuje się do programu?

 • Po otrzymaniu wniosku, pracownicy UMWL analizują czy dane wydarzenie wpisuje się w akcję „Warto być Polakiem”;
 • Po rozpatrzeniu wniosku pracownicy UMWL przekażą informację odnośnie udziału Województwa Lubelskiego w przedstawionej ofercie promocji województwa,
  w przypadku pozytywnej oceny powiadomią o kwocie przeznaczonej na promocję;
 • Przy rozpoczęciu współpracy promocyjnej, Wnioskodawca otrzymuje pakiet świadczeń promocyjnych lub zadania zawarte w informacji po decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, które bezwzględnie należy zrealizować w ustalonym terminie oraz udokumentować ich realizację;
 • Rozliczenie usługi promocji nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu wydarzenia poprzez dostarczenie sprawozdania – wzór do pobrania na stronie promocja.lubelskie.pl, dokumentacji zdjęciowej, filmowej i graficznej oraz dokumentu finansowego (faktura/ rachunek/ nota księgowa).

Jakie wydarzenia/rocznice mogą wziąć udział w akcji „Warto być Polakiem” w roku 2024?

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024:

 • Rokiem Marka Hłaski w 90. rocznica urodzin
 • Rokiem Abp Antoniego Baraniaka w 120. rocznicę urodzin
 • Rokiem Romualda Traugutta w 160. rocznicę śmierci
 • Rokiem Wincentego Witosa w 150. rocznicę urodzin 
 • Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego w 130. rocznicę urodzin
 • Rokiem Melchiora Wańkowicza w 50. rocznicę śmierci
 • Rokiem Zygmunta Fortunata Miłkowskiego w 200. rocznicę urodzin
 • Rokiem rodziny Ulmów w 80. rocznicę zamordowania przez żandarmerię niemiecką
 • Rokiem Polskich Olimpijczyków w 100-lecie VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Patroni roku 2024 ustanowieni przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej: 

 • Witold Gombrowicz
 • Czesław Miłosz
 • Wincenty Witos
 • Władysław Zamoyski
 • rok 2024 będzie także Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Dodatkowo akcje związane z:

 • kultywowaniem pamięci o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskiego
 • kultywowaniem pamięci o Wielkim Polaku świętym Janie Pawle II

Jakie inicjatywy wpisują się w program „Warto być Polakiem?

 • Konkursy historyczne
 • Wydarzenia, których formą wynikową jest powstanie tematycznych portali internetowy / aplikacji
 • Wydarzenia, których formą wynikową jest powstanie różnych form artystycznych upamiętniających historyczny aspekt uroczystości np. koncerty, filmy, murale
 • Wydarzenia, których formą wynikową jest powstanie publikacji, wydawnictw
 • Żywe lekcje historii dla młodzieży w formie tradycyjnej lub online
 • Wystawy historyczne
 • Wydarzenia sportowe – przywracające pamięć o ważnych bohaterach/wydarzeniach historycznych
Do pobrania:
Inne:

Sport:

Turystyka:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

Otwarty konkurs ofert

Dotacje tryb art.19a

Najnowsze wydawnictwa: