Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Pliki do pobrania

logotypy, wydawnictwa, wnioski, oświadczenia, sprawozdania

Promocja:

Lubelskie – Smakuj Życie! :

Kto może złożyć Wniosek ?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna (która może prowadzić działalność odpłatną lub gospodarczą oraz której cele statutowe umożliwiają prowadzenie działań promocyjnych), firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek)
 • UMWL nie może finansować realizacji zadań usługi promocji województwa, w przypadku kiedy Organizatorem wydarzenia jest jednostka samorządu terytorialnego.

Procedura

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje poprzez złożenie wniosku promocyjnego, który znajduje się poniżej.  Wniosek można przesłać na adres mailowy promocja@lubelskie.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: statut, regulamin, umowa spółki w zakresie działalności Wnioskodawcy, oświadczenie o nadania nr NIP, dokument wskazujący umocowanie do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w tym w zakresie spraw majątkowych (KRS lub inne w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy) w formie skanu w przypadku zgłoszenia elektronicznego czy kopii drukowanych, przy zgłoszeniu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub oryginały tych dokumentów (ewentualnie kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) w przypadku nadesłania wniosku pocztą tradycyjną.  

Wnioski bez ww. załączników nie będą rozpatrywane

 • Wniosek należy dostarczyć do UMWL w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie z uwzględnieniem terminów zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Jak będzie wyglądać współpraca?

 • Po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu pozytywnej akceptacji zarządu UMWL, pracownik merytoryczny poinformuje wnioskodawcę o pozytywnej ocenie wniosku i kwocie przeznaczonej na promocję wydarzenia. Wnioskodawca po informacji o akceptacji wniosku zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oryginałów wspomnianych dokumentów (ewentualnie kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem), jeśli Wnioskodawca nie dostarczył ich
  w momencie składania wniosku.
 • Udostępnianie przez Wnioskodawcę materiałów o wydarzeniu na stronie internetowej, a także w social mediach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
 • Wykorzystanie przez Wnioskodawcę w trakcie organizacji przedsięwzięcia brandingu promującego Województwo Lubelskie w tym hasła „Lubelskie Smakuj Życie
 • Rozliczenie usługi promocji nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu wydarzenia poprzez dostarczenie sprawozdania – wzór do pobrania poniżej , dokumentacji zdjęciowej i dokumentu finansowego (faktura/rachunek).

Do pobrania:

Warto być Polakiem :

Cele programu:

 • Pielęgnowanie polskości
 • Ochrona narodowego dziedzictwa
 • Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 • Przywołanie postaci godnych do naśladowania
 • Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
 • Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

Kto może wziąć udział?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna (która może prowadzić działalność odpłatną lub gospodarczą oraz której cele statutowe umożliwiają prowadzenie działań promocyjnych), firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek)
 • UMWL nie może finansować realizacji zadań usługi promocji województwa, w przypadku kiedy Organizatorem wydarzenia jest jednostka samorządu terytorialnego.

W jaki sposób można wziąć udział w programie?

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje udziału w akcji „Warto być Polakiem” poprzez złożenie wniosku promocyjnego, który znajduje się poniżej.

Wniosek można przesłać na adres e-mailowy promocja@lubelskie.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: statut, regulamin, umowa spółki w zakresie działalności Wnioskodawcy, oświadczenie o nadania nr NIP, dokument wskazujący umocowanie do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w tym w zakresie spraw majątkowych (KRS lub inne w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy) w formie skanu w przypadku zgłoszenia elektronicznego czy kopii drukowanych, przy zgłoszeniu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub oryginały tych dokumentów (ewentualnie kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem) w przypadku nadesłania wniosku pocztą tradycyjną.  

Wnioski bez ww. załączników nie będą rozpatrywane

 • Wniosek należy dostarczyć do UMWL w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie z uwzględnieniem terminów zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Jak będzie wyglądać współpraca, jeśli wydarzenie zakwalifikuje się do programu?

 • Po rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu pozytywnej akceptacji zarządu UMWL, pracownik merytoryczny poinformuje wnioskodawcę o pozytywnej ocenie wniosku i kwocie przeznaczonej na promocję wydarzenia. Wnioskodawca po informacji o akceptacji wniosku zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oryginałów wspomnianych dokumentów (ewentualnie kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem), jeśli Wnioskodawca nie dostarczył ich
  w momencie składania wniosku.
 • Udostępnianie przez Wnioskodawcę materiałów o wydarzeniu na stronie internetowej, a także w social mediach Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubelskiego
 • Wykorzystanie przez Wnioskodawcę w trakcie organizacji przedsięwzięcia brandingu promującego Województwo Lubelskie w tym hasła „Warto być Polakiem” oraz logotypu” Lubelskie”;
 • Rozliczenie usługi promocji nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu wydarzenia poprzez dostarczenie sprawozdania – wzór do pobrania poniżej, dokumentacji zdjęciowej i dokumentu finansowego (faktura/rachunek).

Jakie wydarzenia/rocznice mogą wziąć udział w akcji „Warto być Polakiem” w roku 2021?

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021:

 • Rokiem Konstytucji 3 Maja 1791 – w 230 rocznicę jej ustanowienia
 • Rok pisarzy polskich – od romantyzmu do współczesności, m. in.
 • Rokiem Tymoteusza Karpowicza – w 100 rocznicę śmierci
 • Rokiem Stanisława Lema – w 100 rocznicę urodzin
 • Rokiem Cypriana Kamila Norwida – w 200 rocznicę urodzin
 • Rokiem Tadeusza Różewicza – w 100 rocznicę urodzin
 • Rokiem Stefana Wyszyńskiego – w 120 rocznicę urodzin; 40 rocznicę śmierci

… a także obchody towarzyszące powyższym wydarzeniom.

Dodatkowo akcje związane z innymi rocznicami tj.

 • 40. rocznica śmierci oraz 120. rocznica urodzin prymasa Stefana Wyszyńskiego,
 • 80. rocznica śmierci franciszkanina o. Maksymiliana Kolbego,
 • 40. rocznica stanu wojennego,
 • 190 rocznica. bitwy pod Stoczkiem;
 • kultywowanie pamięci o Wielkim Polaku świętym Janie Pawle II

Jakie inicjatywy wpisują się w program „Warto być Polakiem?

 • Murale
 • Koncerty
 • Konkursy historyczne
 • Tematyczne portale internetowe / aplikacje
 • Filmy
 • Publikacje, wydawnictwa
 • Żywe lekcje historii dla młodzieży w formie tradycyjnej lub online
 • Wystawy historyczne
 • Wydarzenia sportowe – przywracające pamięć o ważnych bohaterach/wydarzeniach historycznych

Do pobrania:

Inne:

Sport:

Turystyka:

 

Najnowsze wydawnictwa: