Departament Promocji, Sportu i Turystyki

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o spółdzielniach socjalnych

Ustawa o fundacjach

Prawo o stowarzyszeniach

 

www.gov.pl/web/pozytek  – Komitet do spraw pożytku publicznego

 

www.ngo.pl – portal organizacji pozarządowych, który istnieje od grudnia 2000 roku. Zawiera najpełniejszą bazę polskich organizacji pozarządowych – spis.ngo.pl, podstawowe źródło informacji o organizacjach pozarządowych w Polsce. Tworzony jest przez same organizacje pozarządowe.

 

   www.rops.lubelskie.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

 

www.flop.lublin.pl – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) to stale rozszerzająca się regionalna ponadbranżowa federacja organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie. Organizacja parasolowa zrzesza 63 organizacje członkowskie na terenie woj. lubelskiego.

 

 

www.niw.gov.pl – Narodowy Instytut Wolności

 

 

 

 

www.seniorzywakcji.pl – Konkurs „Seniorzy w akcji” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

www.wolontariat.org.pl – Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu

 

 

www.fao.org.pl – Fundacja Aktywności Obywatelskiej powstała w 2005 r. z inicjatywy osób pragnących szerzyć idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie i uczenie różnych grup społecznych do „wzięcia sprawy w swoje ręce” tak, aby każdy obywatel w swoim otoczeniu, w swojej społeczności lokalnej chciał i mógł działać na rzecz dobra wspólnego.

 

 
https://niepelnosprawnilublin.pl/ – Internetowy Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych jest portalem tworzonym przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Redakcja składa się w większości z Wolontariuszy z niepełnosprawnościami.”

 

www.pokojezyczliwosci.pl –  Idea –„Chcemy odmienić świetlice na oddziałach dziecięcych w szpitalach

 

 

www.ekonomiaspoleczna.pl – portal informacyjno – edukacyjny, łączący temat ekonomii z działalnością społeczną.

 

www.dlaseniora.pl – Firma z kilkunastoletnim doświadczeniem w tworzeniu dedykowanych systemów medycznych i telemedycznych. Oferująca system Teleopieki.