Departament Promocji, Sportu i Turystyki

1. Wpis do Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego – złóż wniosek lub pobierz wniosek do rejestru działalności regulowanej

Załącznik 1. Oświadczenie

Załącznik nr 2. Rachunek powierniczy

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz polegająca na ułatwianiu nabywania powiązanych usług turystycznych na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wymaga uzyskania wpisu w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy turystycznego lub adres zamieszkania przedsiębiorcy turystycznego będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

W przypadku przedsiębiorcy turystycznego nieposiadającego siedziby ani oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organem właściwym do prowadzenia rejestru jest wybrany przez niego marszałek województwa.

2.Wykreślenie z Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego – złóż wniosek lub pobierz wniosek

Zgodnie z art. 27 ust.7 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – marszałek województwa dokonuje wykreślenia z Ewidencji na podstawie decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru, wydawane na wniosek przedsiębiorcy turystycznego w związku z zaprzestaniem wykonywania przez niego działalności objętej wpisem do rejestru.

3.Zmiana wpisu do Rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Lubelskiego – złóż wniosek lub pobierz wniosek

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca turystyczny jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych (art. 24 ust. 4d ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych).

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych