Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Departament Promocji, Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2024 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2023 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2024 r.

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6548 z późn. zm.).

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego można przyznać osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:

  • zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/ igrzyskach paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach
    i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich.

2)  w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27 roku życia;

3) uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;

4) zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do  udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;

5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;

6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.           

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:

1)      kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;

2)      klub sportowy, którego kandydat jest członkiem;

3)      związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

 Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe – formularz F-PST.IV/05 (13.12.2019).

 Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;

2) oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – formularz F-PST.IV/06 (13.12.2019).

Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie wszystkich danych w formularzach wniosku i oświadczenia.

W przypadku braku jakichkolwiek danych, wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia.