Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6548).

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe z roku poprzedzającego przyznanie stypendium jest przeprowadzany się w terminie od dnia 1 do dnia 31 stycznia roku, w którym stypendium ma być wypłacane.

 

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:

1) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;

2) klub sportowy, którego kandydat jest członkiem;

3) związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – formularz F-PST.IV/05 (13.12.2019).

Do wniosku dołącza się:

  • zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;
  • oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – formularzF-PST.IV/06 (13.12.2019).

 

Komplet dokumentów tj. wniosek z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWL przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter)
w godzinach przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30 oraz
za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul.  Artura Grottgera  4, 20-029 Lublin.

 

W 2020r. termin składania wniosków upłynął w dniu 31 stycznia 2020 r.