Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Zgodnie zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem, w skład której wchodzi 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 przedstawicieli marszałka województwa, 4 przedstawicieli sejmiku województwa oraz przedstawiciel wojewody.

Taka konstrukcja rady działalności pożytku publicznego pozwala na wspólną pracę przedstawicieli organizacji pozarządowych i organów samorządu terytorialnego jak również, na poziomie województwa, także przedstawiciela administracji rządowej. Tego rodzaju ciała mogą być powoływane na wszystkich szczeblach samorządu i zgodnie z ustawą o pożytku biorą udział w procesie stanowienia prawa lokalnego i być miejscem dyskusji na temat miejscowych polityk publicznych i kierunków rozwoju wspólnot samorządowych.

Do zadań wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy,
  • wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfer pożytku publicznego,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną,
  • wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom,
  • opiniowanie strategii rozwoju województwa,
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

Na ustosunkowanie się do projektu programu współpracy, projektu strategii rozwoju województwa czy też innych dokumentów dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu Rada Wojewódzka ma 30 dni. Jeśli w tym terminie nie wyrazi opinii, traci tę możliwość.

Tworząc standardy należy postrzegać Rady Działalności Pożytku Publicznego nie tylko jako ciało opiniodawcze i konsultacyjne, ale jako ciało dialogu, które staje się kreatorem lokalnej czy regionalnej polityki publicznej. To przestrzeń, w której mają szanse spotkać się przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej i radni. To szansa nie tylko do spotkania i rozmowy, ale także do wypracowania wspólnych rozwiązań i opinii.