Departament Promocji, Sportu i Turystyki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

 

Bartosz Dąbrowski – zgłoszony przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) ratownictwa i ochrony ludności, b) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, c) porządku i bezpieczeństwa publicznego, d) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

 

 

 

Wojciech Dec – zgłoszony przez Związek Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, b) promocji i organizacji wolontariatu;

 

 

 

Andrzej Hulajko – zgłoszony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, b) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

 

 

 

 

Martyn Madej – zgłoszony przez Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) działalności w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, b) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, c) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, d) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; e) rewitalizacji;

 

 

Ewa RębeckaWiceprzewodnicząca Rady zgłoszona przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, c) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, e) działalności charytatywnej, f) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, g) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 

 

 

Marcin Snuzik – zgłoszony przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

 

 

 

 

Justyna Spryszak – zgłoszona przez Fundacja „W Drodze”, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, d) działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa- w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej;

 

 

 

 

Tomasz Sych – zgłoszony przez Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, b) turystyki i krajoznawstwa;

 

 

 

Paweł Wiśniewski – zgłoszony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Hummanus, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, b) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, c) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, d) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, e) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, f) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowe;

 

Barbara Wojciechowska – zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń”, reprezentuje obszar: organizacje, które prowadzą działalność w zakresie: a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, c) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, d) działalności na rzecz integracji cudzoziemców, Załącznik nr 1 do uchwały nr CDXXXVII/7712/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 marca 2023 r. Strona 3 z 5 e) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, f) pomocy Polonii i Polakom za granicą, g) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, h) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

 
PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY LUBELSKIEGO

 

 

Bartłomiej Bryk

 

 
 
PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

 

Magdalena Filipek-Sobczak

 

 

 

 

Piotr Rzetelski

 

 

 

 

Ryszard Szczygieł – Przewodniczący Rady 

 

 

 

 

Marek Wojciechowski

 

 

PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

 

 

Agnieszka Drozd-Bownik

 

 

 

 

Małgorzata Romanko

 

 

   

 

Radosław Sałata

 

 

 

 

Kamila Szysiak – Sekretarz Rady

 

 

    

 

Katarzyna Wójtowicz – Wiceprzewodnicząca Rady

 

 

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

mężczyzna w okularach

 

 

Maciej Budka – zgłoszony przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pełni funkcję dyrektora lubelskiego PCK, reprezentuje obszar: Pomoc społeczna,

 

 

 

 

Wojciech Dec – zgłoszony przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie, prezes wymienionej organizacji, reprezentujący obszar: Turystyka i krajoznawstwo,

 

 

 

 

Małgorzata Gromadzka – zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „ Jedność wsi”, reprezentuje obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 

 

 

 

Andrzej Hulajko – zgłoszony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie, inicjator i działacz kultury fizycznej w województwie lubelskim, reprezentuje obszar: Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej,

 

 

 

Ewa Rębecka – zgłoszona przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych , prezes tego stowarzyszenia, z zawodu księgowa , prowadzi własne biuro rachunkowe, reprezentuje obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

 

 

 

 

Radosław Sałata – zgłoszony przez Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń, reprezentujący obszar : Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, obecnie Wójt Gminy Borki,

 

 

kobieta w okularach

 

 

Justyna Spryszak – zgłoszona przez Fundację „ W Drodze”, prezes wymienionej fundacji, koordynator biura FLOP w Lublinie, reprezentująca obszar: Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych,

 

 

 

 

Paweł Wiśniewski – zgłoszony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim, prezes tegoż stowarzyszenia, reprezentuje obszar: Promocja zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,

 

 

 

 

Dariusz Gawlik – zgłoszony przez Oddział Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, reprezentuje obszar: Ekologia i ochrona środowiska,

 

 

 

 

Barbara Wojciechowska – reprezentuje obszar: Ochrona i promocja zdrowia, zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie, prezes tego stowarzyszenia.

 
PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY LUBELSKIEGO:

mężczyzna brunet

 

 

 

Marcin Jakóbczyk

 
PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

mężczyzna w okularach

 

 

Ryszard Szczygieł – przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

 

 

MEŻCZYZNA 

 

 

Piotr Rzetelski

 

mężczyzna  

 

 

Konrad Sawicki

 

mężczyzna 

 

 

Marek Wojciechowski

 
PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

 

 

 

Andrzej Figura 

 

 

 

 

Małgorzata Romanko

 

 

 

Kamila Szysiak

 

 

kobieta

 

 

Elżbieta Katarzyna Kędzierska

 

 

 

 

 

Marzena Długosz