Departament Promocji, Sportu i Turystyki

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.