Departament Promocji, Sportu i Turystyki

 

8 października 2021 r. o godzinie 12:00 odbyło się XIII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

 

Podczas obrad omówiono i skonsultowano planowe punkty przez Pana Piotra Mateja – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie oraz Panią Małgorzatę Skrok – Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWL, takie jak:

 

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

 

 

 

 

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

 

 

Ponadto, zostały poddane konsultacji:

 

 

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym lub studiującym w województwie lubelskim – przedstawiła Pani Joanna Szałachowska pracownik Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego UMWL.

 

 

 

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok omówiony przez Panią Ewę Matysiak – Koordynatora Zespołu w Zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi UMWL.

 

 

Powyższe uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

 

Posiedzenie zakończyło się miłą informacją.  Prawie milion złotych więcej lubelskich Organizacji Pożytku Publicznego! To dane wynikające z rozliczeń podatkowych za 2020 rok. – o czym poinformował przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego.

XIII Posiedzenie Rady Działalności Poźytku Publicznego - galeria zdjęć

Zdjęcie 1 z 12