Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Program „Warto być Polakiem” organizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął się w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja 2020 r.
(Dzień Flagi – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004)

Cele programu:

 • Pielęgnowanie polskości
 • Ochrona narodowego dziedzictwa
 • Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 • Przywołanie postaci godnych do naśladowania
 • Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
 • Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

Kto może wziąć udział?

 • Organizatorem wydarzenia może być: organizacja społeczna, prowadząca działalność odpłatną lub gospodarczą oraz której cele statutowe zakładają prowadzenie działań promocyjnych, firma komercyjna, która może wystawić dokument finansowy (faktura, rachunek, nota księgowa);
 • Wnioski promocyjne przesłane przez organizatorów, których cele i zadania statutowe nie przewidują prowadzenia działalności promocyjnej lub reklamowej lub ich zawartość merytoryczna nie ma charakteru promocyjnego nie mogą być dalej procedowane;
 • UMWL nie może finansować realizacji zadań usługi promocji województwa, w przypadku kiedy Organizatorem wydarzenia jest jednostka samorządu terytorialnego.

W jaki sposób można wziąć udział w programie?

 • Organizatorzy wydarzeń mogą zgłaszać swoje propozycje udziału w akcji „Warto być Polakiem” poprzez złożenie wniosku promocyjnego  (do pobrania tutaj), który znajduje się w zakładce „do pobrania”.

Wniosek promocyjny celem wstępnej weryfikacji można przesłać na adres mailowy promocja@lubelskie.pl, a następnie wypełniony i podpisany oryginał wniosku wraz załącznikami za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin.

 • Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. oświadczenie jedynego organizatora wydarzenia;
 2. statut, regulamin, umowa spółki w zakresie działalności Wnioskodawcy, oświadczenie o nadania nr NIP, dokument wskazujący umocowanie do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w tym w zakresie spraw majątkowych (KRS lub inne w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy) podpisane za zgodność z oryginałem;

Wnioski bez ww. załączników nie będą rozpatrywane

 • Wniosek należy dostarczyć do UMWL w okresie umożliwiającym jego rozpatrzenie tj. nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Jak będzie wyglądać współpraca, jeśli wydarzenie zakwalifikuje się do programu?

 • Po otrzymaniu wniosku, pracownicy UMWL analizują czy dane wydarzenie wpisuje się w akcję „Warto być Polakiem”;
 • Po rozpatrzeniu wniosku pracownicy UMWL przekażą informację odnośnie udziału Województwa Lubelskiego w przedstawionej ofercie promocji województwa,
  w przypadku pozytywnej oceny powiadomią o kwocie przeznaczonej na promocję;
 • Przy rozpoczęciu współpracy promocyjnej, Wnioskodawca otrzymuje pakiet świadczeń promocyjnych lub zadania zawarte w informacji po decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, które bezwzględnie należy zrealizować w ustalonym terminie oraz udokumentować ich realizację;
 • Rozliczenie usługi promocji nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu wydarzenia poprzez dostarczenie sprawozdania – wzór (do pobrania tutaj), który znajduje się w zakładce „do pobrania” (faktura/ rachunek/ nota księgowa).

Jakie wydarzenia/rocznice mogą wziąć udział w akcji „Warto być Polakiem” w roku 2024?

Grafika obrazująca patronów roku 2024

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024:

 • Rokiem Marka Hłaski w 90. rocznica urodzin
 • Rokiem Abp Antoniego Baraniaka w 120. rocznicę urodzin
 • Rokiem Romualda Traugutta w 160. rocznicę śmierci
 • Rokiem Wincentego Witosa w 150. rocznicę urodzin 
 • Rokiem Kazimierza Wierzyńskiego w 130. rocznicę urodzin
 • Rokiem Melchiora Wańkowicza w 50. rocznicę śmierci
 • Rokiem Zygmunta Fortunata Miłkowskiego w 200. rocznicę urodzin
 • Rokiem rodziny Ulmów w 80. rocznicę zamordowania przez żandarmerię niemiecką
 • Rokiem Polskich Olimpijczyków w 100-lecie VIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Patroni roku 2024 ustanowieni przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej: 

 • Witold Gombrowicz
 • Czesław Miłosz
 • Wincenty Witos
 • Władysław Zamoyski
 • rok 2024 będzie także Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Dodatkowo akcje związane z:

 • kultywowaniem pamięci o Błogosławionym Kardynale Stefanie Wyszyńskiego
 • kultywowaniem pamięci o Wielkim Polaku świętym Janie Pawle II

Jakie inicjatywy wpisują się w program „Warto być Polakiem?

 • Konkursy historyczne
 • Wydarzenia, których formą wynikową jest powstanie tematycznych portali internetowy / aplikacji
 • Wydarzenia, których formą wynikową jest powstanie różnych form artystycznych upamiętniających historyczny aspekt uroczystości np. koncerty, filmy, murale
 • Wydarzenia, których formą wynikową jest powstanie publikacji, wydawnictw
 • Żywe lekcje historii dla młodzieży w formie tradycyjnej lub online
 • Wystawy historyczne
 • Wydarzenia sportowe – przywracające pamięć o ważnych bohaterach/wydarzeniach historycznych