Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Na co powinni zwrócić uwagę podróżni przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną:

 • Jaki podmiot jest faktycznym organizatorem imprezy i czy jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (punput) Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki –adres strony gdzie można sprawdzić, czy organizator turystyki jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i punput; informacje takie można również uzyskać dzwoniąc do Departamentu Promocji Sportu i Turystyki UMWL – tel. 81 441 66 78;
 • Czy wobec organizatora turystyki nie jest wszczęte postępowanie w sprawie wydania zakazu prowadzenia działalności;
 • Czy przedsiębiorca posiada aktualne zabezpieczenie finansowe;
 • Zakres terytorialny posiadanego zabezpieczenia;
 • Wysokość i termin przedpłat jakie może pobierać od podróżnych organizator turystyki/ punput,;
 • Jeżeli umowa jest zawierana u agenta turystycznego, należy sprawdzić czy przedsiębiorca ten działa na rzecz organizatora turystyki wpisanego do rejestru i czy działa na podstawie ważnej umowy agencyjnej. Należy również pamiętać, że w umowie zawieranej z podróżnym, agent zawsze powinien jednoznacznie wskazywać organizatora turystyki , którego reprezentuje.

Ważne informacje dla podróżnych zawierających umowę o imprezę turystyczną:

Zawarcie umowy

 • Umowa o udział w imprezie turystycznej powinna być sporządzona w sposób prosty, zrozumiały i czytelny. W chwili zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej lub niezwłocznie po jej zawarciu organizator turystyki lub agent turystyczny jest zobowiązany do udostępnienia podróżnemu na trwałym nośniku kopii tej umowy lub potwierdzenia jej zawarcia;
 • Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych maja obowiązek wydać podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu zawartej umowy pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w przypadkach określonych ustawą;
 • Postanowienia umów zawartych z podróżnymi oraz oświadczenia organizatora turystyki, jak i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności określonej w ustawie są nieważne;
 • Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, są zobowiązani zawrzeć na rzecz podróżnych umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Realizacja umowy/ reklamacja

 • Organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych;
 • Podróżny powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora turystyki (w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej) o stwierdzeniu niezgodności tj. niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usług turystycznych objętych impreza turystyczną z zawartą umową. Jeżeli organizator turystyki nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez podróżnego, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków;
 • Organizator turystyki, który w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze;
 • Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego, a także odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Roszczenia, przedawniają się z upływem 3 lat;
 • Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta.

Cena imprezy

 • Po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie, gdy w umowie wyraźnie zastrzeżono taką możliwość oraz gdy stanowi ona, że podróżny ma prawo do obniżki ceny. Podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany: kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania; wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach; kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy podróżny może rozwiązać umowę.

Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązanie:

 • Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem;
 • Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatora turystyki;
  W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej;
 • W umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego;
 • Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie;
 • Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  • liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na: 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni; 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni; 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni;
  • organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej;
 • W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności organizator turystyki dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy
  o udział w imprezie turystycznej;
 • Klient, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może
  w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez klienta.