Departament Promocji, Sportu i Turystyki

CENTRALNY SZLAK ROWEROWY ROZTOCZA

KRAŚNIK• • • • • • • • • • • • • • • LWÓW

 

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza o długości 187,6 km prowadzi przez najciekawsze miejsca Roztocza. Roztocze jest krainą położoną między Wyżyną Lubelską a  Kotliną Sandomierską. Ciągnie się wąskim pasmem wzniesień o szerokości od 12 do 35 km i długości 185 km od Kraśnika do Lwowa, z czego w  Polsce znajduje się ok. 110 km. Roztocze leży w obszarze dzielącym stare utwory geologiczne platformy wschodnioeuropejskiej od młodszych utworów Europy Zachodniej. Jest wciąż aktywne geologicznie, podnosi się ok. 2 mm na rok. Budowa geologiczna i różnorodność krajobrazu stały się podstawą podziału Roztocza na Zachodnie, Środkowe i Południowe.

Logo projekty Rowelove Roztocze razem pomimo granic

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza (CSRR) od Kraśnika do Lwowa, na trasie którego znajdują się najcenniejsze obiekty przyrodniczo-kulturowe regionu jest osią w projekcie liniowym „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic. Celem projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych, skutkujących wzmocnieniem powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego. Działania w nim zawarte są jednym z elementów współpracy pomiędzy zaangażowanymi państwami. Zostały one zrealizowane w sposób kompleksowy, symetryczny po obu stronach granicy w jednakowych standardach.

Głównymi produktami, które zostaną wytworzone w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”  są:  nowo powstała i zmodernizowana infrastruktura turystyczna, usługi i produkty turystyczne zwiększające wykorzystanie dziedzictwa naturalnego w turystyce, różnego typu wydarzenia transgraniczne, promocja Roztocza (m.in. poprzez publikacje, spoty reklamowe i audycje radiowe). Z głównych założeń projektu warto podkreślić jednolite oznakowanie całego szlaku – z tabliczkami z pomarańczowym tłem, wyróżniającymi szlaki regionalne od lokalnych tras, oznakowanych tradycyjnie tabliczkami z tłem białym. Na zmodernizowanym szlaku roztoczańskim utworzone zostaną 23 nowe punkty obsługi rowerzystów, w tym 9 w województwie lubelskim i 14 na Ukrainie, wyposażone m.in. w zadaszone wiaty ze stołami i ławami, stojaki na rowery, tablice informacyjne z mapami przebiegu szlaku i opisem atrakcji turystycznych znajdujących się na szlaku. Przy Punktach Obsługi Rowerzystów powstaną także samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów. Badanie ruchu rowerowego  na CSRR prowadzone będzie dzięki zamontowaniu mierników ruchu (pętli indukcyjnych).

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza Kraśnik – Hrebenne prowadzi przez Roztocze Zachodnie, Środkowe i Południowe.  Roztocze Zachodnie ciągnie się od Kraśnika po Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Pokrywa go gruba warstwa lessu, który zalega na kredowych skałach wapiennych. Występują tu liczne, długie i głębokie na 20 metrów wąwozy, których zbocza porośnięte są grądami. Najbardziej efektowne i malownicze sieci wąwozów występują między Batorzem i Turobinem oraz w tzw. Piekiełku pomiędzy Szczebrzeszynem a Kawęczynkiem. Najwyższe wzniesienie Roztocza Zachodniego to Dąbrowa (343 m n.p.m.). Dla Roztocza Zachodniego charakterystyczne są również faliste krajobrazy pól uprawnych, tworzące tzw. „szachownice pól” z wyraźnymi progami miedz, zapobiegających erozji. Różnorodność i bogactwo przyrodnicze tych ziem były powodem utworzenia Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Roztocze Środkowe – wapienno-piaszczyste z kulminacją 387 m n.p.m. (Wapielnia) rozciąga się pomiędzy Zwierzyńcem a Tomaszowem Lubelskim. Jest to kraina o wyjątkowo urozmaiconej rzeźbie terenu. Wapienne wzgórza porośnięte wspaniałymi lasami z enklawami pól uprawnych przeplatają się z dolinami. Charakterystyczną cechą regionu są wzgórza ostańcowe. Wyjątkowo atrakcyjna jest krawędziowa część Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. W korytach płynących tu rzek wytworzyły się kaskady wodospadów zwanych potocznie szumami. Są one najbardziej widoczne na rzekach Sopot i Tanew. Roztocze Południowe znajduje się w znacznej części na terenie Ukrainy.

W Polsce zajmuje powierzchnię 320 km2, z czego tylko 80 km2 w województwie lubelskim. Jest to obszar o dużym zróżnicowaniu rzeźby. Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu są licznie występujące ostańce, których wysokość dochodzi do 390 m n.p.m. (Krągły Goraj, Długi Goraj i Wielki Dział). Kraina ta porośnięta jest lasami mieszanymi z naturalnymi fragmentami buczyny karpackiej. Niezwykłego uroku dodają krajobrazowi tych ziem zabytkowe cerkwie, kościoły, synagogi, kamienne krzyże i figury przydrożne. Na tym obszarze najlepiej widać, że Roztocze to nie tylko granica geologiczna pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, ale również pogranicze kultur.

O burzliwej historii tej ziemi świadczą liczne pomniki i cmentarze przypominające powstanie styczniowe, kampanię wrześniową 1939 r., walkę partyzancką podczas II wojny światowej i okres powojenny. Szlak poprowadzony jest głównie drogami utwardzonymi, ale zdarzają się również odcinki piaszczyste. Wybór trasy podyktowany był lokalizacją atrakcyjnych obiektów, bądź względami bezpieczeństwa przy przecięciu trasy z drogami o większym natężeniu ruchu.

 
Zobacz trasę w Traseo

ATLAS ROWEROWY

KRAŚNIK – HREBENNE – LWÓW