Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych.

 

 

 

 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych min. w województwie lubelskim, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do zacieśnienia współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Oferta projektu zapewnia podmiotom bezpłatnie (przez okres 1,5 roku):
– wsparcie merytoryczne
– pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych
– pomoc w przystępowaniu do projektów partnerskich z gminami w Państwa województwie
– dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłoszonymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego w różnych obszarach:

 • prac interwencyjnych, zagospodarowania terenu, pielęgnacji zieleni
 • pomocy przy promocji gminy
 • organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez sportowych
 • usług edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży
 • usług społecznych tj. opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 • prac remontowo – budowlanych, pomieszczeń i budynków gminnych.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

Pozyskiwanie zamówień publicznych:

 • Klauzule społeczne;
 • Przygotowanie oferty;
 • Wybór najkorzystniejszej oferty;
 • Procedury i dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych;
 • Budowanie świadomości decydentów w JST dotyczących stosowania klauzul społecznych;
 • Inne źródła pozyskiwania środków z funduszy publicznych i prywatnych;
 • Zasada konkurencyjności;
 • Projekty współfinansowane ze środków UE;
 • Fundraising.

Komunikacja, marketing i Public Relations:

 • Zasady komunikacji i marketingu w zgodności z procedurami prawnymi;
 • Źródła informacji  o zamówieniach;
 • Poszerzenie działalności PES/ PS.

Zarządzanie zasobami ludzkimi:

 • Optymalizacja kosztów pracy;
 • Aspekty pracy zdalnej.

Budowanie lokalnych partnerstw:

 • Sieci podmiotów, klastry, związki branżowe i korzyści z uczestnictwa;
 • Aktywizacja członków PES/ PS i budowa relacji ze społecznością lokalną.

 

Załączniki:

> ULOTKA INFORMACYJNA <

> KARTA ZGŁOSZENIOWA <

 

Uzupełnioną kartę zgłoszeniową, zgodnie z reprezentacją w KRS, należy odesłać na adres:

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych
Warszawska 44/1
15-077 Białystok

 

Wszystkie ww. dokumenty są również zamieszczone na stronie internetowej Projektu:
 https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/