Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2022 roku

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 grudnia 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2022 r.

W 2022 r. członkami komisji konkursowych opiniujących w otwartych konkursach ofert będą:

  • Piotr Nakonieczny – rekomendowany przez Fundację na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w obszarach: twórczość artystyczna edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyka, krajoznawstwo, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność wpierająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, innowacyjność i społeczeństwo informacyjne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji europejskiej.
                                                              
  • Katarzyna Otachel – rekomendowana przez Fundację na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w obszarach: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, promocja zatrudnienia, rozwój zasobów ludzkich oraz aktywizacja bezrobotnych, a także ochrona i promocja zdrowia, rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrona i promocja zdrowia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

> Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego <

> Sprawozdanie z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otartych konkursów ofert w 2022 r. <

> Lista kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w 2022 r. <