Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego

Rozpoczęcie  konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de  minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 4 uchwały nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w  sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm). Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de  minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu

Przedmiotowy projekt Uchwały stanowi załącznik do niniejszej  informacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną:

 • w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego
  w terminie 30 dni od momentu doręczenia Projektu;
 • w przypadku organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego w terminie od dnia 7 marca 2024 r. do dnia  21 marca  2024r. włącznie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 • publikacji Projektów uchwały oraz Programu na stronie internetowej Województwa Lubelskiego lubelskie.pl (Urząd Marszałkowski/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/Aktualności),
 • zgłaszania uwag i opinii do Projektów na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Uwagi i opinie należy składać:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, pok. 402 (IV piętro);
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w  Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z tym, że termin dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego uważa się za zachowany, jeżeli dokument zawierający uwagi i opinie zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej w  dniu 21 marca 2024 r.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: nwae@lubelskie.pl

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

do-pobraniaDO POBRANIA

 1. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu.
 2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu
 3. Załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu
 4. Załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu.
 5. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu