Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 oraz z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił przeprowadzić konsultacje projektu” Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w przypadku:

  1. Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wskazanym w art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. Organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego w okresie od 6 października do 12 października 2021 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. Publikacji projektu Programu na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce: Promocja, Sport, Turystyka, NGO -> Współpraca z organizacjami pozarządowymi -> Informacje,
  2. Zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji /uchwały/.

Uwagi i wnioski należy składać:

  1. Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 w okresie od 6 do 12 października 2021 roku w godzinach pracy urzędu.
  2. Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin ul. Artura Grottgera 4, z tym, że termin uważa się za zachowany, jeśli dokument zawierający uwagi i wnioski zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej w dniu 12 października 2021 roku do godziny 15:30:00.
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@lubelskie.pl do 12 października 2021 roku do godziny 15:30:00.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

do-pobraniaDO POBRANIA