Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Lubelski akcent podczas 25. rocznicy powstania Parku Pokoju w Belgii

Województwo Lubelskie ma zaszczyt wziąć udział w międzynarodowym projekcie artystycznym realizowanym przez miasto Messines – „Filary Pokoju” jako jeden z reprezentantów Polski.

Jest to instalacja w Irish Peace Park, w miejscu poświęconym żołnierzom Irlandii, którzy walczyli podczas I wojny światowej u boku dywizji brytyjskiej. Z okazji 25. rocznicy powstania Parku Pokoju miasto Messines zrealizowało instalację artystyczną „Filary pokoju”, która składa się z kamieni pochodzących z różnych krajów świata, w tym kamienia pochodzącego z Lubelszczyzny, a konkretnie z Józefowa na Roztoczu.

W Józefowie zlokalizowany jest największy roztoczański kamieniołom Babia Dolina o bogatej historii wydobywczej. Znajdują się tam skały wapienne datowane na epokę miocenu, sprzed 20 milionów lat. Wydobycie wapieni trzeciorzędowych trwa w tym miejscu od XVIII w. Kamień służył przede wszystkim jako lokalny materiał budowlany, który tworzy charakterystyczne akcenty architektoniczne w okolicy. Niektóre bloki nadawały się także do wykorzystania jako tworzywo dla miejscowych kamieniarzy. Ich prace można spotkać w całym Józefowie i w okolicy. Skały z tego kamieniołomu charakteryzują się budową warstwową, tj. poszczególne warstwy o różnej miąższości rozdzielone są cienkimi pokryciami gliny, luźnych osadów bądź spękaniami. Spękania występują też w pionie. Pozyskanie takiego materiału, z racji delikatności skały, zazwyczaj odbywa się metodą tradycyjnego wydobycia. Oznacza to wykorzystanie metody dzielenia skał techniką z zastosowaniem klinów drewnianych lub żelaznych. W specjalnych żłobieniach umieszczane są specjalne blaszki, a następnie kliny. Wydobycie następuje przez uderzanie w umieszczone kliny, aż do momentu rozłupania i oddzielenia bloku skalnego.

To właśnie wapień z kamieniołomu Babia Dolina w Józefowie prezentuje Lubelską część instalacji artystycznej. Autorem wapiennego bloku kamiennego z Roztocza jest Jan Pastuszek, lokalny artysta rzeźbiarz. Z wydobytych kamieni z józefowskiego kamieniołomu stworzył ponad sto prac rzeźbiarskich, znajdujących się one nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy.

Więcej informacji o autorze i jego pracach – Jan Pastuszek – artysta rzeźbiarz z Józefowa   (link otwiera się w nowym oknie)


Lublin’s accent during the 25th anniversary of the Belgian Peace Park

The Lubelskie Region, as one of the Poland’s representatives, is honoured to take part in an international art project ‚Pillars of Peace’ carried out by the city of Messines.

It is an installation in the Irish Peace Park, a site dedicated to the Irish soldiers who fought during the First World War alongside the British Division. To mark the 25th anniversary of the Peace Park, the City of Messines has prepared an art installation, ‚Pillars of Peace’, which is made up of stones from different countries around the world, including a stone from the Lubelskie Region, specifically Józefów in Roztocze.

The largest quarry in the Roztocze area, Babia Dolina, with a rich mining history, is located in Józefów. It contains limestone rocks dating back to the Miocene epoch, 20 million years ago. Tertiary limestone has been quarried here since the 18th century. The stone was primarily used as a local building material to create distinctive architectural accents in the area. Some blocks were also suitable for use as material for local stonemasons. Their work can be found in Jozefow and the surrounding area.
The rocks from this quarry are characterised by a layered structure, i.e. individual layers of different thicknesses are separated by thin coverings of clay, loose sediments or cracks. Cracks also occur vertically. The extraction of such material, due to the fragility of the rock, is usually carried out by traditional mining methods. This means using a method of splitting the rock using a wooden or iron wedge technique. Special plates are placed in special grooves, followed by wedges. The extraction is carried out by striking against the placed wedges until the rock block is split and separated.

It is limestone from the Babia Dolina quarry in Józefów that presents the Lublin part of the art installation. The author of the limestone block from Roztocze is Jan Pastuszek, a local sculptor. He has created more than a hundred sculptural works from the stones excavated from the Jozefów quarry, and they can be found not only in Poland, but also in many European countries.

More information about the author and his works can be found in a video available at video link  (link opens in a new window)