Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Otwarte konkursy ofert – instrukcja postępowania

Otwarte konkursy ofert

 • Wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) oraz corocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Umożliwiają ubieganie się o dotację na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert.
 • O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy (zwane organizacjami pozarządowymi). Należą do nich:
  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • Ofertę na realizację zadania przedstawia organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy na podstawie oraz według zasad określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Warunki, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o dotację w ramach trybu otwartego konkursu ofert

 • Należy spełnić wymogi opisane w ogłoszeniu konkursowym, w którym określona jest:
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  • zasady przyznawania dotacji,
  • warunki i termin składania ofert,
  • tryb, termin oraz kryteria wyboru ofert,
  • terminy realizacji zadania;
 • Następnie należy złożyć ofertę na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Pozostałe informacje

 • Wymaga się, aby oferty były wypełnione komputerowo.
 • Nabór ofert w ramach otwartych konkursów ofert odbywa się w terminach ustalonych w ogłoszeniu o konkursie.
 • Wymaga się, przedstawienia do oferty aktualnych i odpowiednich dokumentów z właściwych rejestrów, potwierdzających prawo ubiegania się o dotację.
 • Gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
 • W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o osobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowne pełnomocnictwo.
 • W przypadku Województwa Lubelskiego organem do którego adresuje się ofertę jest Zarząd Województwa Lubelskiego.
 • Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Tryb postępowania

 • Po wpłynięciu ofert w ramach otwartego konkursu Zarząd Województwa Lubelskiego drogą uchwały powołuje Komisję Konkursową.
 • Na podstawie ogłoszenia o konkursie Komisja dokonuje oceny formalnej oraz merytorycznej nadesłanych ofert przedstawiając Zarządowi Województwa protokół ze swoich prac.
 • Zarząd Województwa drogą uchwały podejmuje decyzję w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
 • Wyniki konkursu ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego.
 • Następnie Zarząd Województwa Lubelskiego podpisuje umowy dotyczące realizacji zadania publicznego z wybranymi Oferentami.
 • Oferenci przed podpisaniem umów, na właściwych drukach, są zobowiązani do przesłania aktualizacji planu, harmonogramu i opisu rezultatów oraz kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

Obowiązki organizacji pozarządowej po zakończeniu realizacji zadania

 • Po zakończeniu realizacji zadania organizacja pozarządowa ma obowiązek złożyć sprawozdanie na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 z poźn.zm.) .
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).
 • Program Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.