Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Turysto, możesz pomóc branży turystycznej. Wprowadzona “Tarcza Antykryzysowa na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw otwiera nowe możliwości dla turysty oraz organizatora turystyki, które pomogą przetrwać ten trudny czas polskiej turystyce. 

#zmienterminnieodwoluj to akcja branży turystycznej skierowana do każdego turysty tak, aby mógł on skorzystać z wyjazdu w późniejszym terminie, nie rezygnując z wycieczki i wspierając tym samym swoje biuro podróży. Istotnym rozwiązaniem jest tutaj możliwość otrzymania specjalnego vouchera od organizatora, który będzie mógł być wykorzystany w ciągu roku.

  • Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy. Dziś jest to 14 dni. Oznacza to, że touroperator ma prawo zwrócić pieniądze wpłacone przez klienta na wycieczkę dopiero po 194 dniach (180 + 14 dni, które są już w ustawie o imprezach turystycznych). Oczywiście, jeśli będzie ją musiał odwołać lub jeśli klient sam z niej zrezygnuje. 

Przywołanie ustawy – Art. 15k. 1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki” 

#wybierzvoucher to kolejna propozycja dla turystypodmioty z szeroko rozumianej branży turystycznej mają możliwość oferowania voucherów za odwołane z powodu pandemii koronawirusa imprezy turystyczne, noclegi i inne usługi turystyczne.  

  • Voucher będzie ważny przez rok od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna lub w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. W przypadku wycieczek można też zmienić miejsce. Vouchery mogą być wydawane przez przedsiębiorców organizujących np.: imprezy turystyczne, usługi hotelarskie, usługi przewodnickie, usługi pilotów wycieczek, wystawy i kongresy, działalność kulturalną (np. kina, teatry, muzea), działalność rozrywkową, np.: koncerty, działalność rekreacyjną i sportową, wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe. 

Przywołanie ustawy – „Art. 15k. 2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. 3.Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. 4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.”

W związku z powyższym zachęcamy Klientów do nierezygnowania ze swoich marzeń, bo przecież każda wycieczka mniejsza czy większa to spełnienie marzeń. Dajmy sobie czas, aby podróże mogły się odbyć w późniejszym terminie, aby biura podróży mogły dalej te marzenia spełniać.