Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„Konkurs – Turystyka 2020” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w formie wspierania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dnia 12 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale nr CXXI/2541/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa formie wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest złożenie:

  1. Oświadczenie Zleceniobiorcy o zgodności odpisu z  Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
  2. Podanie numeru rachunku bankowego.
  3. Podanie numeru PESEL osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów.
  4. Złożenie 2 egz. zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu realizowanego zadania – jeśli dotyczy – na formularzach stanowiących załączniki do umowy.
  5. Zaktualizowanie kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania – winno być złożone w czasie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy tj. minimum 14 dni przed terminem realizacji zadania.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu WL

Załącznik nr 1 do uchwały Zarząd WL

Formularze załączników do umowy: