Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Głowny Inspektor Sanitarny – informacja dla organizatorów turystyki

Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Polsce odnotowują problemy w pozyskiwaniu od organizatorów turystyki list osób, które miały podczas imprezy turystycznej styczność z osobą, która uzyskała wynik dodatni w kierunku SARS-CoV-2.

 W związku z powyższym, na prośbę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pana Andrzeja Gut-Mostowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, przypominamy o ustawowym obowiązku udzielania na żądanie  państwowego inspektora sanitarnego lub Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym,  informacji o:

1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,

2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,

3) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną

Dane osób, o których mowa powyżej, mogą obejmować:

1) imię i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;

4) płeć;

5) adres miejsca zamieszkania;

6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;

7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

8) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego;

9) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;

10) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu;

11) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

Podstawą prawną działań organów Inspekcji jest art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.)