Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Oferta w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”, nr KRS 0000312357, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Szlak Jagielloński – historia, współczesność, perspektywy. Od szlaku królewskiego do szlaku dziedzictwa UNESCO?”, które realizowane będzie od dnia
15 listopada 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2021 r. wyraził zgodę na realizację tego zadania i dofinasowanie go w kwocie 5000 zł. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Organizację Turystyczną „Szlak Jagielloński” spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji w/w zadania publicznego. Wobec powyższego Zarząd Województwa Lubelskiego w myśl art. 19a, ust. 3 informuje, że do dnia 9 listopada 2021 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać wyłącznie w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Organizacją Turystyczną „Szlak Jagielloński”, nr KRS 0000312357.

Oferta została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
    w Lublinie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. (81) 44 16 794.

Oferta realizacji zadania publicznego.