Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Stypendia sportowe – nabór wniosków

Departament Promocji, Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2023 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2022 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2023 r.

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6548 z poźn. zm.).

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego można przyznać osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:

  • zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/ igrzyskach paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach
    i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
  • zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich.

2)  w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27 roku życia;

3) uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;

4) zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do  udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;

5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;

6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2023 r.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:

1)      kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;

2)      klub sportowy, którego kandydat jest członkiem;

3)      związek sportowy, właściwy dla danego sportu. 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe – formularz F-PST.IV/05 (13.12.2019).

 Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;

2) oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – formularz F-PST.IV/06 (13.12.2019).

Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie wszystkich danych w formularzach wniosku i oświadczenia. W przypadku braku jakichkolwiek danych, wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego oraz wymagane formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu oraz stronie internetowej Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki