Departament Promocji, Sportu i Turystyki

VII Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego V kadencji

VII Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego odbyło się 19 grudnia 2023 r. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej i za pośrednictwem platformy MS Teams. 

W wideokonferencji uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni goście, w tym Rafał Langiewicz – Prezes Lubelskiego Regionalnego Fundusz Rozwoju Sp. z o. o., Wojciech Kuc – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, Katarzyna Sienkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, a także Monika Znamierowska oraz Halina Drozd.

Podczas spotkania przyjęto protokół z VI posiedzenia RDPP z dnia 22 stycznia 24 r. oraz poddano konsultacjom następujące projekty uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego:
▪ w sprawie w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów, nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Lubelskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
▪w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu podlegających ponownemu wykorzystaniu
 
Powyższe projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie przez Radę.
 
Omówiono także konkurs „IX edycja Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” oraz Konkurs „Razem dla Seniorów”.